Bestyrelsen

Medlemmer

Mads Persson, Formand

Louise Karlskov Skyggebjerg,

Christian Sinding, Advokat

 

ADMINISTRATION

Lars Gudmand Pedersen, Administrator

 


 

Skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”.

Af skemaet fremgår anbefalingerne til god fondsledelse og hvordan Ellehammerfondens bestyrelsen følger disse. Hvor anbefalingerne ikke følges er der forklaret hvorfor. 

Anbefalinger for god Fondsledelse

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

 

Anbefaling

 

 

 

Fonden følger

Fonden forklarer

 

 

 

1. Åbenhed og kommunikation

 

1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

Det følger af forretningsorden for bestyrelsen, at alene formanden  udtaler sig på Fondens vegne.

 

 

 

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

 

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

På årsregnskabsmødet drøftes og vurderes den hidtidige uddelegeringspraksis og der fastlægges retningslinjer for det kommende års uddelinger in overensstemmelse med fundatsen.

 

 

 

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

Det er i forretningsorden for bestyrelsen fastsat, at formanden forestår organiseringen, indkaldelsen og ledelsen af bestyrelsesmøderne.

 

 

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

Det er i forretningsorden for bestyrelsen fastsat, at formanden kun kan udføre særlige driftsopgaver for fonden efter anmodning fra bestyrelsen. Bestyrelsen har under hensyn til at fonden er lille besluttet, at formanden står for den daglige drift.

 

 

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

 

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

På årsregnskabsmødet drøftes og vurderes, hvilke kompetencer bestyrelsen bør råde over.

 

 

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

Under hensyn til fundatsens bestemmelser og kompetencebehovet i bestyrelsen udpeges evt. nyt medlem til bestyrelsen af den samlede bestyrelse efter indstilling fra formandsskabet.

 

 

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

Ved formandsskabets indstilling f nyt medlem af bestyrelsen tages der hensyn til fundatsens bestemmelser og det samlede kompetencebehov i bestyrelsen.

 

 

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 

 • den pågældendes navn og stilling,

 • den pågældendes alder og køn,

 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,

 • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,

 • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,

 • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og

 • om medlemmet anses for uafhængigt.

På fondens hjemmeside er de anbefalede oplysninger om hvert bestyrelsesmedlem offentliggjort.

Fonden er en lille fond med  normalt under 30 mil. i kapital og en årlig uddeling på ca. 1 mil. Desuden er der ifølge fundatsen tale om en lille (3 medlemmer) selvsupplerende bestyrelse uden fastlæggelse af valgperioder med stor vægt på kontinuitet.

Derfor er det kun bestyrelsesmedlemmernes navn, stilling og alder samt indtræden i bestyrelsen, der er angivet på hjemmesiden.

 

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

 

Bestyrelsen i fonden og i fondens datterselskab er identiske. (Formændene er ikke identiske.) Det skyldes, at både fond og datterselskab er af mindre størrelse, hvorfor flere bestyrelsesmedlemmer vil være relevant/hensigtsmæssigt.

 

2.4 Uafhængighed

 

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

 

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

 

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende:

 

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,

 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,

 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,

 • er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,

 • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller

 • er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

Bortset fra formanden, som i henhold til fundatsen er indvalgt i bestyrelsen på grund af tilknytning til stifterens familie og har været medlem i mere end 12 år er bestyrelsens medlemmer uafhængige.

 

 

2.5 Udpegningsperiode

 

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

 

 I henhold til fundatsen er udpegningsperioden ikke tidsbegrænset, men alene begrænset af en aldersgrænse på 75 år, idet et bestyrelsesmedlem der er fyldt 70 år kun kan genudpeges for et år ad gangen. Under hensyn til fondens størrelse vil det ikke være hensigtsmæssigt med kortvarige udpegninger af bestyrelsesmedlemmer.

 

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Den fundatsbestemte aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer er offentliggjort på Fondens hjemmeside.

 

 

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

 

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Evalueringen foretages på årsregnskabsmødet, såvel enkeltvis som samlet.

 

 

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Fonden har på grund af sin størrelse hverken direktør eller administrator. Den daglige drift varetages efter bestyrelsens beslutning af formanden, hvis arbejde hermed evalueres på årsregnskabsmødet.

 

 

3. Ledelsens vederlag

 

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

Bestyrelsesmedlemmerne aflønnes alene i form af fast vederlag.

 

 

 

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomheder i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virksomheder til fonden.

Det fremgår af noterne til fondens årsregnskab hvilket vederlag det enkelte bestyrelsesmedlem modtager fra fonden og fra datterselskabet.

 

 

 


 

Forretningsorden

I.C.H. Ellehammers Fond, CVR-nr. 71 08 97 11

1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning

1.1       Under hensyn til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet tilstræber bestyrelsen, at der ved sammensætningen og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til mangfoldighed i henseende til køn, alder, erhvervserfaring m.v.

1.2       Bestyrelsen skal med respekt af udpegningsretten i fondens vedtægter sikre en grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

1.3  På fondens hjemmeside og/eller i den årlige ledelsesberetning redegøres der for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, ligesom der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 1. Navn, stilling og alder,
 2. Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet
 3. sted.

1.4       Bestyrelsen vurderer og fastlægger løbende, hvilke kompetencer der skal råde over for at kunne udføre sine opgaver bedst muligt.

1.5       Konstaterer bestyrelsen, at der er væsentlige svagheder i bestyrelsens sammen-sætning,           skal bestyrelsen tage initiativ til at ændre sammensætningen.

1.6       Bestyrelsesmedlemmer udpeges i overensstemmelse med fundatsens § 10. som minimum for en periode på 2 år og maksimalt for          en periode på 4 år.

1.7          Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

1.8       Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, såfremt bestyrelsesmedlemmet

 1. er under konkurs,
 2. gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig som bestyrelsesmedlem,
 3. på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af
 4. stand til at være medlem af bestyrelsen, eller
 5. har vis sig uegnet til at være medlem af bestyrelsen.

1.9       Bestyrelsesmedlemmer skal under alle omstændigheder udtræde af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmødet til godkendelse af fondens regnskab for det år, i hvilket de fylder 75 år. Aldersgrænsen offentliggøres på fondens hjemmeside og/eller i fondens årlige ledelsesberetning.

2. Bestyrelsens konstituering

2.1       Efter hver nyudpegning til bestyrelsen træder bestyrelsen sammen og vælger blandt sine medlemmer en formand.

2.2       Fratræder formanden, eller er formanden foR længere tid ude af stand til at fungere, vælger bestyrelsen en anden formand.

2.3       Hvis formanden undtagelsesvis anmodes om at udføre særlige opgaver for fonden, skal   dette ske ved en særskilt bestyrelsesbeslutning, der samtidig skal indehold forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og      kontrolfunktion. Der skal herunder sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden OG den øvrige bestyrelse.

3. Retningslinjer for bestyrelsesmøder

3.1       Formanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre effektiviteten i bestyrelsens arbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmers arbejde enkeltvis og samlet. Derudover skal formanden udarbejde en mødeplan for året, som fremsendes til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Ved formandens forfald overtager næstformanden formandens pligter.

3.2       Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden, et hvilket som helst andet medlem af bestyrelseneller revisor forlanger det. Normalt holder bestyrelsen møder minimum 4 gange årligt, herunder minimum ét møde, hvor bestyrelsen forholder sig til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik og et årligt årsregnskabsmøde til godkendelse af fondens årsregnskab.

3.3       Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med bestyrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen kan dog til enhver tid forlange, enten at der finder en mundtlig drøftelse sted, eller at et bestyrelsesmøde afholdes som et egentligt fysisk møde.

3.4       Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, i det omfang dette er foreneligt med be-   styrelsens hverv. Et medlem af bestyrelsen kan dog til enhver tid   forlange, enten at der finder en mundtlig drøftelse sted, eller at et bestyrelsesmøde afholdes som et egentligt fysisk møde.

3.5    Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsregnskaber m.v., der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, såfremt ét medlem af bestyrelsen kræver det.

3.6 Fondens revisor skal føre en revisionsprotokol i overensstemmelse med lovgivningen.  Revisionsprotokollen skal forelægges på ethvert bestyrelsesmøde til bestyrelsens stillingtagen. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

3.7     Bestyrelsens medlemmer kan for deres bestyrelsesarbejde tillægges et fast vederlag efter bestyrelsens beslutning. Vederlaget må ikke overstige hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Oplysning om hvert enkelt bestyrelsesmedlems             samlede vederlag fra fonden og andre virksomheder i koncernen, herunder vederlag for rådgivning eller lignende for fonden og dennes dattervirksomheder og tilknyttede virksomheder, offentliggøres i fondens årsregnskab.

4. Bestyrelsesmedlemmernes tavshedspligt og oplysningspligt

4.1       Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt med hensyn til det, de erfarer i deres egenskab af medlemmer af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen er bestemt til eller ifølge den for fonden gældende lovgivning er genstand for umiddelbar offentliggørelse

4.2       Skriftligt materiale, som udleveres i forbindelse med bestyrelsesmøder, skal behandles strengt fortroligt. Hvert enkelt medlem er ansvarlig for, at det materiale han modtager, ikke kommer udenforstående i hænde.

4.3       Fratræder et bestyrelsesmedlem, skal medlemmet til bestyrelsens formand efter påkrav tilbagelevere alt fortroligt materiale, medlemmet måtte være i besiddelse af, og som medlemmet har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem. Måtte et bestyrelsesmedlem afgå ved døden, påhviler tilbageleveringspligten hans bo.

5. Indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøder

5.1       Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøderne. Indkaldelsen, dagsordenen og eventuelt materiale vedrørende de enkelte punkter skal så vidt muligt være be-styrelsesmedlemmerne i hænde senest 5[●] dage før mødets afholdelse. Varslet kan afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt.

5.2       Bestyrelsen kan dog på sit møde også behandle punkter, som ikke har været optaget i       indkaldelsens dagsorden, forudsat at alle medlemmer får mulighed for at deltage i          behandlingen.

6. Bestyrelsesmedlemmernes inhabilitet

6.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og ham selv, eller om søgsmål mod ham selv, eller om aftale mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han har en væsentlig interesse deri, der kan være stridende mod fonden.

6.2       Ethvert bestyrelsesmedlem har pligt til at underrette de øvrige bestyrelsesmedlemmer om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse spørgsmål vedrørende bestyrelsesmedlemmets habilitet.

7. Beslutningsdygtighed

7.1       Medmindre fondens vedtægt eller lovgivningen foreskriver en større majoritet, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til sted.

7.2       Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre fondens vedtægt eller fondslovgivningen kræver større majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.3       Beslutninger må ikke tages, uden at samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.

7.4       Bestyrelsen påser, at der ikke uden fondsmyndighedens samtykke foretages eller medvirkes til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at fondens vedtægt ikke overholdes.

8. Forhandlingsprotokol

8.1       Der skal føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

8.2       Af protokollen skal fremgå:

 1. Hvem der har deltaget
 2. Dagsorden samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil, og
 3. Hvem der har ført protokollen.

8.3       Forhandlingsprotokollen underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer, og ethvert medlem skal til enhver tid have adgang til forhandlingsprotokollen og til at få udleveret kopi af denne. Et tilstedeværende ledelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

9. Tegningsregel

9.1       Til at tegne fonden kræves underskrift af to bestyrelsesmedlemmer.

9.2       Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde fravige ovenstående tegningsregel, såfremt der er enighed herom i bestyrelsen.

10. Bestyrelsens opgaver og pligter

10.1     Bestyrelsen forestår ledelsen af fondens anliggender og varetager den overordnede og strategiske ledelse af fonden. Bestyrelsen skal sikre, at de nødvendige forudsætninger for at varetage sine ledelsesopgaver er til stede i form af finansielle og kompetencemæssige ressourcer. Bestyrelsen skal endvidere sørge for en forsvarlig organisation af fondens virksomhed i overensstemmelse med fondens vedtægter, sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision og påse, at

 1. bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en måde, der efter fondens forhold er tilfredsstillende,
 2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
 3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om fondens finansielle forhold,
  1. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
  2. kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkeli likviditet til at opfylde fondens nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske stilling og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

10.2 Bestyrelsen skal skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver, og skal løbende tage stilling til placeringen af fondens formue.

10.3 En gang årligt evaluerer bestyrelsen sit arbejde og formandens og de individuelle medlemmers bidrag og resultater i henhold til en af bestyrelsen nærmere fastlagt evalueringsprocedure. Resultatet af evalueringen skal drøftes i bestyrelsen.

11. Uddelinger

11.   Uddeling kan ikke ske til stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktøren eller andre, der indtager en ledende stilling i fonden. Tilsvarende gælder for bestyrelsesmedlemmernes ægtefæller eller faste samlevende eller mindreårige børn. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse til den nævnte personkreds er ikke tilladt medmindre det sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

11.2   Uddeling kan finde sted såvel efter ansøgning som uden ansøgning. Bestyrelsen kan bestemme, at ansøgere skal benytte særlige ansøgningsskemaer.

11.3   På fondens hjemmeside og i den årlige ledelsesberetning redegør bestyrelsen for sinuddelingspolitkik. Fondens uddelinger udspecificeres på hovedkategorier, og det angives, hvor meget der er uddelt til hver hovedkategori. Bestyrelsen påser, at fonden sammen med          indsendelsen af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen indsender legatarfortegnelse for det forgangne år.

12. Årsregnskab og årsberetning

12.1   Bestyrelsen påser, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde.

12.2   Bestyrelsen skal sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem bestyrelsen og revisor. Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, revisor finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

12.3   Bestyrelsen foranlediger for hvert regnskabsår udarbejdet årsregnskab i henhold til fondslovgivningens og årsregnskabslovens regler.

12.4   Bestyrelsen afholder årligt og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning et årsregnskabsmøde, hvor der træffes beslutning om godkendelse af fondens årsregnskab samt anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte         årsregnskab. Det godkendte årsregnskab indsendes til fondsmyndigheden senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

13. Forholdet til offentligheden og offentlige myndigheder, herundeR Fondsmyndighederne

135.1   Udtalelser på fondens vegne til presse og andre medier afgives af formanden, medmindre andet i det enkelte tilfælde er besluttet af bestyrelsen. Ved kommunikation med offentligheden skal det tilstræbes at imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

135.2   Formanden kontrollerer, at alle fornødne indberetninger til fondsmyndighederne afgives.

13.3   Formanden er ansvarlig for, at andre offentlige myndigheder får fornødne oplysninger.

14. Ændringer i forretningsordenen

14.1   Ændringer i forretningsordenen kan vedtages med almindelig majoritet på et bestyrelsesmøde.

 

Nærværende forretningsorden er godkendt på bestyrelsesmøde den 20. November 2015.